Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L12.501 Flawil
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 4 S431: 12.509 Ober Botsberg, GG Rudlen
S432: 12.524 Botsbergerriet, GG Gielswald