Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L7.002 Amden Walau
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 2 Bergweg S4: 7.074 Schibenchnölli, 7.075 Mattstogg Fuss