Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L7.402 Kaltbrunn West
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S162: Rotfarbsteg, 7.424 Böschbrugg, Starrberg
S163: 7.424 Böschbrugg, 7.433 Bibertenwis, 7.402 Bellevue
S164: 7.424 Böschbrugg, 7.403 Böschkanal, 7.423 Tschiriguet, 7.413 Kaltbrunn