Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L9.304 Risipass
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 Bergweg S1625: 9.226 Oberstofel, 9.216 [3] Alpzimmer Risi
S1626: 9.224 Oberstock, 9.215 Stockneregg